• 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento Řád určuje zásady používaní internetových stránek týkajících se kurzů výuky angličtiny pořádaných Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dostupného na adrese angloville.cz
 2. Každý uživatel internetových stránek je povinen seznámit se s tímto Řádem internetových stránek, a neznalost Řádu není důvodem pro osvobození účastníka kurzu od v něm obsažených zásad.
 3. Pojmy použité v Řádu znamenají:
  • „Angloville“ – Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dále jen organizátor Kurzu.
  • „Stránky“ – Internetové stránky provozované Angloville na adrese http://www.angloville.cz/.
  • „Kurz“ – služby nabízené společností Angloville;
  • „Zákazník“ – fyzická, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která vlastní účet elektronické pošty a je plně způsobilá k právním úkonům.
  • „Spotřebitel“ – fyzická osoba uskutečňující přihlášení pro účely nespojené přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.
  • „Strany“ – Zákazník/Spotřebitel a Angloville zároveň.
  • „Řád“ – znamená tento řád.
  • „Podmínky účasti“ – znamená řád dostupný na internetových stránkách cz a je akceptován při postupu registrace na zvolený Kurz.
  • „Správce“ – fyzická osoba spravující internetové stránky.
  • „Údaje“ – osobní údaje Zákazníka/Spotřebitele uváděné během registrace.
  • „Uživatel“ – Zákazník/Spotřebitel/osoba prohlížející internetové stránky www.angloville.cz.
 4. Služby internetových stránek se poskytují na území České republiky a Evropské unie.
 5. Využívání internetových stránek je možné pomocí zařízení umožňujícího přístup do internetové sítě, používajících software pro prohlížení jejich zdrojů (veškeré obecně dostupného internetového prohlížeče typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) a prohlížeče mobilních zařízení.
 6. V činnosti internetových stránek se mohou vyskytnout krátkodobé přestávky spojené mj. s údržbou nebo přidáváním informací na stránku, o čemž uživatelé budou pokud možno informováni Správcem stránky.
 7. Využívání internetových stránek se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Řádem.
 8. Podmínky účasti se nachází na internetové stránce angloville.cz .

II. Služby

 Angloville provozuje internetové stránky, pomocí nichž prezentuje činnost týkající se pořádání kurzů anglického jazyka.

 III. Platby

 1. Informace spojené s platbami jsou dostupné v „Podmínkách účasti“ umístěném na internetové stránce.

IV. Respektování soukromí a důvěrnost

 1. Angloville shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníky v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků v souladu s platnými zákony České republiky) je Angloville. Osobní údaje zákazníků jsou Angloville zpracovány za účelem poskytování služeb, zajištění prodejních transakcí služeb/zboží, archivace, a také – pokud účastník bude souhlasit – pro marketingové účely týkající se služeb/zboží spolupracujících subjektů. Kontakt: info@angloville.cz.
 3. Schválení Řádu je vyjádřením souhlasu ze strany Zákazníka se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů společností Angloville, v rozsahu popsaném v bodě 2.
 4. Údaje Zákazníků a jejich vyjádření mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k jejich obdržení podle platných právních předpisů, v tom příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 5. Správce zajišťuje zákazníkům realizaci oprávnění vyplývajících z výše uvedeného zákona, tj. umožňuje zákazníkům náhled do vlastních osobních údajů a jejich opravu a požadování jejich odstranění.
 6. Respektování soukromí, ochrana proti přístupu neoprávněných osob a jiné možnosti ztráty nebo zničení důvěrných informací jsou chráněny Správcem prostřednictvím technických a organizačních zabezpečení.
 7. Správce informuje, že uživatel nemá povinnost uvádět svoje osobní údaje, avšak odmítnutí jejich sdělení znemožňuje poskytnutí Zákazníkovi služeb stanovených v Řádu.

V. Autorská práva

 1. Veškeré materiály poskytované na www.angloville.cz a zejména: text, grafika, hudba, software jsou chráněny autorským právem. Využíváním jakýchkoliv služeb nabízených Angloville a/nebo navštěvováním stránek Angloville Zákazník nenabývá žádná autorská práva k jakémukoliv obsahu/materiálům, a zejména softwaru.
 2. Pokud Zákazník/Spotřebitel chce využít jakýkoliv obsah umístěný na stránkách Angloville, je žádán o kontakt na e-mailové adrese: info@angloville.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Účastník prohlašuje, že byl informován o účelu získání osobních údajů a dobrovolně souhlasí se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů, a to podle pravidel stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků v souladu s platnými zákony České republiky) společnostní Angloville, za účelem nezbytným pro provedení ustanovení tohoto Řádu a na jeho základě poskytovaných služeb.
 2. Veškeré poruchy ve fungování Servisu je možno ze strany Zákazníka reklamovat ohlášením na adresu info@angloville.cz.
 3. Ve věcech neupravených tímto Řádem se uplatňují předpisy českého práva, zejména předpisy občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/92 Sbírky).
 4. Sporné záležitostí neobsažené v Řádu, které mohou vniknout v souvislosti s provedením smlouvy, řeší soud příslušný sídlu organizátora Kurzu, vůči spotřebitelům je příslušný soud, který je místně příslušný podle zákona.
 5. Pokud kterékoliv ustanovení Řádu bude právoplatným rozhodnutím soudu uznáno za neplatné, ostatní ustanovení zachovávají platnost.

Vrácení peněz a reklamace

I. Pojmy použité v Řádu znamenají

 1. Angloville“ –Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dále jen organizátor Kurzu.
 2. „Stránky“ – internetové stránky provozované Angloville na adrese http://www.angloville.cz/ týkající se programů zdokonalování anglického jazyka.
 3. „Kurz“ – služby nabízené společností Angloville;
 4. „Zákazník“ – fyzická, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která vlastní účet elektronické pošty a je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. „Spotřebitel“ – fyzická osoba uskutečňující přihlášení pro účely nespojené přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.
 6. „Strany“ – Zákazník/Spotřebitel a Angloville zároveň.
 7. „Řád“ – znamená tento řád.
 8. „Podmínky účasti“ – znamená řád dostupný na internetových stránkách angloville.cz a je akceptován při postupu registrace na zvolený Kurz.
 9. „Správce“ – fyzická osoba spravující Stránky.
 10. „Údaje“ – osobní údaje Zákazníka/Spotřebitele uváděné během registrace.
 11. „Uživatel“ – Zákazník/Spotřebitel/osoba prohlížející internetové stránky www.angloville.cz.

II. Reklamace

 1. Případné reklamace budou řešeny ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od okamžiku jejich ohlášení.
 2. Reklamace vyžadující okamžitý zásah musejí být nahlášeny Angloville okamžitě během Kurzu a také písemnou formou na adresu zástupce Angloville.
 3. Reklamace se posílá elektronickou cestou na adresu info@angloville.cz.

III. Vrácení peněz/ Odstoupení z Kurzu

 1. Angloville je oprávněna zrušit Kurz bez uvedení důvodu. V případě zrušení Kurzu se Angloville zavazuje vrátit Zákazníkovi platbu obdrženou za Kurz.
 2. V případě zrušení kurzu účastníkem nebo nepřítomnosti účastníka na kurzu jím uhrazený poplatek nepodléhá vrácení. Toto ustanovení se neuplatňuje vůči Zákazníkům, kteří jsou Spotřebiteli.
 3. V případě zrušení kurzu ze strany Zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli a kteří se zaregistrovali samostatně přes přihlašovací formulář na www.angloville.cz, pokud ke zrušení dojde:
  • a) do 21 dnů před zahájením kurzu, Angloville vrací 100 % uhrazeného poplatku,
  • b) ze závažných důvodů méně než 21 dnů před dnem zahájením Kurzu, Angloville vrací uhrazený poplatek snížený o vynaložené náklady a odměnu odpovídající dosavadním činnostem Angloville,
  • c) bez závažných důvodů méně než 21 dnů před dnem zahájením Kurzu, Angloville vrátí uhrazený poplatek snížený o vynaložené náklady v souvislosti s rezervací, a účastník bude povinen uhradit škodu.
 4. V případě zrušení kurzu ze strany Zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli registrovanými zprostředkovatelem pomocí přihlašovacího formuláře na www.angloville.cz, pokud zrušení nastane:
  • a) do 14 dnů ode dne registrace přes přihlašovací formulář, Angloville vrací 100 % uhrazeného poplatku,
  • b) po 14 dnech ode dne registrace a do 21 dnů před zahájením kurzu, Angloville vrací 100 % uhrazeného poplatku sníženého o  náklady na provádění externích rezervací.
  • c) ze závažných důvodů méně než 21 dnů před zahájením Kurzu, Angloville vrací uhrazený poplatek snížený o vynaložené náklady a odměnu odpovídající dosavadním činnostem Angloville.
  • d) bez závažných důvodů méně než 21 dnů před dnem zahájením Kurzu, Angloville vrátí uhrazený poplatek snížený o vynaložené náklady v souvislosti s rezervací, a účastník bude povinen uhradit škodu.
 5. Neuhrazení poplatku za Kurz podle § 5 odst. 6 Podmínek účasti znamená zrušení smlouvy s okamžitou platností a odstoupení z Kurzu.
 6. Všechna odstoupení se podávají písemně do kanceláře Angloville nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@angloville.cz.
 7. Účastník, který znemožňuje nebo významně ztěžuje provedení kurzu, nebo je ohrožením bezpečnosti jiných účastníků, pracovníků a spolupracovníků Angloville nebo jiných přítomných osob na místě školení, může být vykázán zástupcem Angloville z Kurzu bez možnosti vrácení uhrazené částky nebo pokračování v Kurzu v tomto nebo jiném termínu.

IV. Vyšší moc

 1. Žádná ze Stran není odpovědná za nesplnění závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud splnění takových závazků bylo opožděné, znemožněné nebo ztížené v důsledku působení vyšší moci.
 2. Vyšší moc zahrnuje válečné operace (války vyhlášené nebo ne), konflikty, nepokoje, stávky, vojenské akce, povstání, povodně, embarga a jakékoliv jiné události nebo přírodní katastrofy, které jsou mimo kontrolu Stran bez ohledu na to, zda jejich charakter je podobný nebo ne vyjmenovaným výše.
 3. Pokud působení vyšší moci ovlivní realizaci smlouvy, Strana dotčena působením vyšší moci sdělí tuto skutečnost druhé Straně písemně do 14 (čtrnácti) dnů. V tomto případě Strany provedou konzultaci a učiní veškeré rozumné kroky, které budou mít za cíl minimalizovat důsledky působení vyšší moci.
 4. Pokud působení vyšší moci trvá nepřetržitě po dobu 30 dnů (slovy: třiceti dnů) tak, že se provedení uzavřené smlouvy stane nemožné, každá ze Stran je oprávněna odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 (sedmi) dnů, přičemž o tom uvědomí pásemně druhou Stranu.