Obchodní podmínky - Anglická vesnička - Angloville

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento Řád určuje zásady používaní internetových stránek týkajících se kurzů výuky angličtiny pořádaných Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dostupného na adrese angloville.cz
 2. Každý uživatel internetových stránek je povinen seznámit se s tímto Řádem internetových stránek, a neznalost Řádu není důvodem pro osvobození účastníka kurzu od v něm obsažených zásad.
 3. Pojmy použité v Řádu znamenají:
  • „Angloville“ – Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dále jen organizátor Kurzu.
  • „Stránky“ – Internetové stránky provozované Angloville na adrese http://www.angloville.cz/.
  • „Kurz“ – služby nabízené společností Angloville;
  • „Zákazník“ – fyzická, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která vlastní účet elektronické pošty a je plně způsobilá k právním úkonům.
  • „Spotřebitel“ – fyzická osoba uskutečňující přihlášení pro účely nespojené přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.
  • „Strany“ – Zákazník/Spotřebitel a Angloville zároveň.
  • „Řád“ – znamená tento řád.
  • „Podmínky účasti“ – znamená řád dostupný na internetových stránkách cz a je akceptován při postupu registrace na zvolený Kurz.
  • „Správce“ – fyzická osoba spravující internetové stránky.
  • „Údaje“ – osobní údaje Zákazníka/Spotřebitele uváděné během registrace.
  • „Uživatel“ – Zákazník/Spotřebitel/osoba prohlížející internetové stránky www.angloville.cz.
 4. Služby internetových stránek se poskytují na území České republiky a Evropské unie.
 5. Využívání internetových stránek je možné pomocí zařízení umožňujícího přístup do internetové sítě, používajících software pro prohlížení jejich zdrojů (veškeré obecně dostupného internetového prohlížeče typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) a prohlížeče mobilních zařízení.
 6. V činnosti internetových stránek se mohou vyskytnout krátkodobé přestávky spojené mj. s údržbou nebo přidáváním informací na stránku, o čemž uživatelé budou pokud možno informováni Správcem stránky.
 7. Využívání internetových stránek se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Řádem.
 8. Podmínky účasti se nachází na internetové stránce angloville.cz .

II. Služby

Angloville provozuje internetové stránky, pomocí nichž prezentuje činnost týkající se pořádání kurzů anglického jazyka.

III. Platby

 1. Informace spojené s platbami jsou dostupné v „Podmínkách účasti“ umístěném na internetové stránce.

IV. Respektování soukromí a důvěrnost

 1. Angloville shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníky v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků v souladu s platnými zákony České republiky) je Angloville. Osobní údaje zákazníků jsou Angloville zpracovány za účelem poskytování služeb, zajištění prodejních transakcí služeb/zboží, archivace, a také – pokud účastník bude souhlasit – pro marketingové účely týkající se služeb/zboží spolupracujících subjektů. Kontakt: info@angloville.cz.
 3. Schválení Řádu je vyjádřením souhlasu ze strany Zákazníka se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů společností Angloville, v rozsahu popsaném v bodě 2.
 4. Údaje Zákazníků a jejich vyjádření mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k jejich obdržení podle platných právních předpisů, v tom příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 5. Správce zajišťuje zákazníkům realizaci oprávnění vyplývajících z výše uvedeného zákona, tj. umožňuje zákazníkům náhled do vlastních osobních údajů a jejich opravu a požadování jejich odstranění.
 6. Respektování soukromí, ochrana proti přístupu neoprávněných osob a jiné možnosti ztráty nebo zničení důvěrných informací jsou chráněny Správcem prostřednictvím technických a organizačních zabezpečení.
 7. Správce informuje, že uživatel nemá povinnost uvádět svoje osobní údaje, avšak odmítnutí jejich sdělení znemožňuje poskytnutí Zákazníkovi služeb stanovených v Řádu.

V. Autorská práva

 1. Veškeré materiály poskytované na www.angloville.cz a zejména: text, grafika, hudba, software jsou chráněny autorským právem. Využíváním jakýchkoliv služeb nabízených Angloville a/nebo navštěvováním stránek Angloville Zákazník nenabývá žádná autorská práva k jakémukoliv obsahu/materiálům, a zejména softwaru.
 2. Pokud Zákazník/Spotřebitel chce využít jakýkoliv obsah umístěný na stránkách Angloville, je žádán o kontakt na e-mailové adrese: info@angloville.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Účastník prohlašuje, že byl informován o účelu získání osobních údajů a dobrovolně souhlasí se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů, a to podle pravidel stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků v souladu s platnými zákony České republiky) společnostní Angloville, za účelem nezbytným pro provedení ustanovení tohoto Řádu a na jeho základě poskytovaných služeb.
 2. Veškeré poruchy ve fungování Servisu je možno ze strany Zákazníka reklamovat ohlášením na adresu info@angloville.cz.
 3. Ve věcech neupravených tímto Řádem se uplatňují předpisy českého práva, zejména předpisy občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/92 Sbírky).
 4. Sporné záležitostí neobsažené v Řádu, které mohou vniknout v souvislosti s provedením smlouvy, řeší soud příslušný sídlu organizátora Kurzu, vůči spotřebitelům je příslušný soud, který je místně příslušný podle zákona.
 5. Pokud kterékoliv ustanovení Řádu bude právoplatným rozhodnutím soudu uznáno za neplatné, ostatní ustanovení zachovávají platnost.

Vrácení peněz a reklamace

I. Pojmy použité v Řádu znamenají

 1. Angloville“ –Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o., C 252596 vedená u Městského soudu v Praze, Devonská 1223/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, ICO: 04720741, dále jen organizátor Kurzu.
 2. „Stránky“ – internetové stránky provozované Angloville na adrese http://www.angloville.cz/ týkající se programů zdokonalování anglického jazyka.
 3. „Kurz“ – služby nabízené společností Angloville;
 4. „Zákazník“ – fyzická, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která vlastní účet elektronické pošty a je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. „Spotřebitel“ – fyzická osoba uskutečňující přihlášení pro účely nespojené přímo s její hospodářskou nebo profesní činností.
 6. „Strany“ – Zákazník/Spotřebitel a Angloville zároveň.
 7. „Řád“ – znamená tento řád.
 8. „Podmínky účasti“ – znamená řád dostupný na internetových stránkách angloville.cz a je akceptován při postupu registrace na zvolený Kurz.
 9. „Správce“ – fyzická osoba spravující Stránky.
 10. „Údaje“ – osobní údaje Zákazníka/Spotřebitele uváděné během registrace.
 11. „Uživatel“ – Zákazník/Spotřebitel/osoba prohlížející internetové stránky www.angloville.cz.

II. Reklamace

 1. Případné reklamace budou řešeny ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od okamžiku jejich ohlášení.
 2. Reklamace vyžadující okamžitý zásah musejí být nahlášeny Angloville okamžitě během Kurzu a také písemnou formou na adresu zástupce Angloville.
 3. Reklamace se posílá elektronickou cestou na adresu info@angloville.cz.

III. Odstoupení od smlouvy a změna objednávky

 1. Angloville je oprávněna zrušit Kurz bez uvedení důvodu. V případě zrušení Kurzu se Angloville zavazuje vrátit Zákazníkovi platbu obdrženou za Kurz.
 2. V případě nepřítomnosti účastníka na kurzu jím uhrazený poplatek nepodléhá vrácení.
 3. Účastník, který znemožňuje nebo významně ztěžuje provedení kurzu, nebo je ohrožením bezpečnosti jiných účastníků, pracovníků a spolupracovníků Angloville nebo jiných přítomných osob na místě školení, může být vykázán zástupcem Angloville z Kurzu bez možnosti vrácení uhrazené částky nebo pokračování v Kurzu v tomto nebo jiném termínu.
 4. Odstoupení od smlouvy před začátkem kurzu

  V případě, že klient odstoupí od smlouvy před začátkem kurzu, musí tak učinit emailem na info@angloville.cz a telefonicky (kontaktovat telefonickou linku, uvedenou na webe angloville.cz) před začátkem kurzu. Dále je klient povinný uhradit stanovené storno poplatky (odstupné), které slouží k pokrytí všech vzniklých nákladů. Při odstoupení v době do 45 dnů před začátkem konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 50 % ceny kurzu, při odstoupení v době od 44. do 15. dne před začátkem konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 70 % ceny kurzu, při odstoupení v době od 14. dne před začátkem konání kurzu je storno poplatek (odstupné) ve výši 85 % ceny kurzu a v době od 3 dnů před začátkem konání kurzu je odstupné ve výši 100 % ceny kurzu.

 5. Změna objednávky: V případě, že po uzavření dohody bude klientem požadována jakákoliv změna této dohody (změna data, kurzu, města), bude mu naúčtován manipulační poplatek ve výši 10000 Kč, pokud se kurz koná za méně než 30dní. Při změnách v době delší než 30 dní před začátkem kurzu je poplatek 2000 Kč. Tento poplatek se nevztahuje na prodloužení kurzu. V případě pořízení služby změny termínu má účastník nárok na 1 změnu termínu bez poplatku.

IV. Vyšší moc

 1. Žádná ze Stran není odpovědná za nesplnění závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud splnění takových závazků bylo opožděné, znemožněné nebo ztížené v důsledku působení vyšší moci.
 2. Vyšší moc zahrnuje válečné operace (války vyhlášené nebo ne), konflikty, nepokoje, stávky, vojenské akce, povstání, povodně, embarga a jakékoliv jiné události nebo přírodní katastrofy, které jsou mimo kontrolu Stran bez ohledu na to, zda jejich charakter je podobný nebo ne vyjmenovaným výše.
 3. Pokud působení vyšší moci ovlivní realizaci smlouvy, Strana dotčena působením vyšší moci sdělí tuto skutečnost druhé Straně písemně do 14 (čtrnácti) dnů. V tomto případě Strany provedou konzultaci a učiní veškeré rozumné kroky, které budou mít za cíl minimalizovat důsledky působení vyšší moci.
 4. Pokud působení vyšší moci trvá nepřetržitě po dobu 30 dnů (slovy: třiceti dnů) tak, že se provedení uzavřené smlouvy stane nemožné, každá ze Stran je oprávněna odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 (sedmi) dnů, přičemž o tom uvědomí pásemně druhou Stranu.